1. OPŠTE ODREDBE
  1. Opštim uslovima poslovanja u skladu sa Članom 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti preduzeće IDEAL KONSALTING doo za promet nepokretnosti uređuje poslovni odnos između posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i Nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica). Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa odredbama te da prihvata Opšte uslove poslovanja preduzeće za promet nepokretnosti „IDEAL KONSALTING doo u daljem tekstu Posrednik, zaključenjem Ugovora o posredovanju.
  2. Opšti uslovi poslovanja su sastavni deo Ugovora o posredovanju, zaključenog između Posrednika i Nalogodavca.
  3. Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prometu-zakupu nepokretnosti, koji zaključuju Nalogodavac i Posrednik
  4. Nalogodavac može imati zaključene Ugovore o posredovanju sa više Posrednika istovremeno (osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja).
 2. OPIS POSLOVA KOJE JE POSREDNIK DUŽAN DA OBAVI
  1. Posrednik se obavezuje da u okviru usluge posredovanja deluje u skladu sa načelima odgovornosti, istinitosti, transparentnosti prema nalogodavcima i poslovnom okruženju te da izvrši sledeće radnje:
   1. Da zaključi Ugovor o posredovanju sa Nalogodavcem u pisanoj formi;
   2. Da nastoji da nađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla;
   3. Da da Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;
   4. Da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja i da upozori Nalogodavca naročito na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;
   5. Da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na tržištu, da postavi oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti naodgovarajući način i da izvrši sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove;
   6. Da omogući razgledanje nepokretnosti;
   7. Da čuva podatke o ličnosti Nalogodavca a po pisanom nalogu Nalogodavca da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti u vezi sa čijim prometom odnosno zakupom posreduje ili u vezi sa tom nepokretnosti ili o poslu za koji posreduje;
   8. Da obavesti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate;
   9. Da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja Ugovora;
   10. Da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora);
   11. Da prisustvuje primopredaji nepokretnosti;
   12. Da o svom trošku obezbedi stručnu pomoć (advokat) vezanu za izradu Predugovora, Ugovora i ostale potrebne dokumentacije;
   13. Da vodi evidenciju o posredovanju i o potposredovanju;
  2. Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećim licem (fizičkim ili pravnim) radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla a posebno ako je:
   - Neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili sa njim povezano lice na razgledanje predmetne nepokretnosti;
   - Organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica (ili njegovogpredstavnika – punomoćnika, srodnika) radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla;
   - Nalogodavcu saopštio ime, broj telefona, telefaksa ili e-adrese trećeg lica zainteresovanog za zaključenje pravnog posla ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nepokretnosti.
  3. Posrednik će poslove posredovanja obavljati preko ovlašćenih agenata prodaje i drugih stručnih službi. U poslovanju sa konkretnim Nalogodavcem Posrednik će u skladu sa organizacijom poslovanja odrediti jednog ili više agenata koji će biti zaduženi za neposrednu saradnju sa tim Nalogodavcem. Nalogodavac ima pravo da zahteva da mu se odredi drugi agent prodaje umesto ranije određenog bez obaveze navođenja razloga zbog kojih traži promenu.
 3. OBAVEZE NALOGODAVCA - PRODAVCA
  1. Nalogodavac – prodavac nepokretnosti u okviru usluge posredovanja prihvata obavezu da izvrši sledeće radnje:
   1. Da zaključi Ugovor o posredovanju sa posrednikom u pisanom obliku;
   2. Da obavesti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja;
   3. Da Posredniku da na uvid originalne isprave koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti, koja je predmet prometa ili zakupa, odnosno da upozori Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti, kao i na druge okolnosti koje su od značaja za urvrđivanje pravnog statusa nepokretnosti;
   4. Da osigura posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme;
   5. Da obavesti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi i dr;
   6. Da isplati Posredniku ugovorenu posredničku nadoknadu u slučaju realizacije ugovorenog prometa odnosno zaključenja pravnog posla (Predugovora) i ako je to posebno ugovoreno ili proističe iz Zakona i/ili ovih opštih uslova da nadoknadi Posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja;
   7. Da obavesti Posrednika pisanim putem o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom a sve u roku od 3 (tri) dana od nastale promene (naročito o činjenici da je sam ili preko drugog posrednika istu ponudio po nižoj ceni);
   8. Da odmah obavesti Posrednika da je lice koje je preko Posrednika gledalo nepokretnost (ili sa njim povezano lice) pokazalo interesovanje da bez Posrednika zaključi Ugovor/Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zakupu nepokretnosti ili obavi neki drugi pravno posao koji je posledica rada posrednika;
  2. Ukoliko Nalogodavac sam ili preko drugog posrednika oglasi prodaju nepokretnosti po nižoj ceni od cene ponuđene preko drugog posrednika a o tome ne obavesti Posrednika u roku utvrđenom u tački 4.1.7 Posrednik je ovlašćen da sam bez pribavljanja posebne saglasnosti Nalogodavca snizi cenu po kojoj oglašava prodaju predmetne nepokretnosti donajnižeg iznosa po kome se ta nepokretnost oglašava od strane Nalogodavca i ostalih lica uključenih u prodaju predmetne nepokretnosti.
  3. Nalogodavac odgovara za štetu nanetu posredniku i trećim licima, ukoliko nije postupao prema načelima savesnosti a naročito u pogledu pravnog statusa i fizičkih karakteristika nepokretnosti.
  4. Nalogodavac je obavezan da posredničku nadoknadu isplati posredniku koji ga je prvi put doveo u vezu sa kupcem a u slučajuda posrednika dovede u vezu sa nalogodavcem lice koje je već razgledalo predmetnu nepokretnost ovavezan je da o tome upozna posrednika kako bi se izbegli potencijalni sporovi između nalogodavca i posrednika međusobno a u slučaju da to ne učini smatraće se da je nalogodavac sa ptencijalnim kupcem prvi put doveden u vezu posredstvom Posrednika „STANDARD NEKRETNINE“
 4. OBAVEZE NALOGODAVCA – KUPCA
  1. Nalogodavac – kupac nepokretnosti u okviru usluge posredovanja prihvata obavezu da izvrši sledeće radnje:
   1. Da zaključi Ugovor o posredovanju sa posrednikom u pisanom obliku;
   2. Da obavesti Posrednika o svim okolnostima koje su od značajaza obavljanje posredovanja;
   3. Da sa Posrednikom dogovori i zaključi Radni nalog – Zahtev kojim Posrednika obaveštava o vrsti posredničkog posla za koji ga angažuje, željenoj nepokretnosti za čiju kupovinu je zainteresovan i posebno istakne što preciznije podatke o željenoj ceni, lokaciji, strukturi i drugim faktorima koji utiču na cenu nepokretnosti.
   4. Da obavesti Posrednika pisanim putem o svim naknadnim promenama u vezi sa posredovnim poslom a posebno o promenama u vezi sa načinom plaćanja, rokovima i cenom a sve u roku od 3(tri) dana od dana nastanka promene;
   5. Da isplati Posredniku ugovorenu posredničku naknadu i ako je to posebno ugovoreno da nadoknadi Posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja;
   6. Da odmah obavesti Posrednika da je lice čiju nepokretnost je Nalogodavac razgledao preko Posrednika, pokazalo interesovanje da bez posrednika zaključi Ugovor/Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zakupu nepokretnosti ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada Posrednika;
  2. Nalogodavac je obavezan da posredničku naknadu isplati posredniku koji mu je prvi omogućio razgledanje predmetne nepokretnosti, odnosno koji ga je prvi upoznao sa predmetnom nepokretnošću. U slučaju da je Nalogodavac razgledao predmetnu nepokretnost (posredstvom drugog posrednika ili sam) pre nego što mu je posrednik „STANDARD NEKRETNINE“ istu pokazao obavezan je da o tome upozna Posrednika, kako se ne bi dupliralo razgledanje, te kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i posrednika kao i posrednika međusobno a u slučaju da Nalogodavac to ne učini smatraće se da je nepokretnost prvi put razgledao posredstvom posrednika „STANDARD NEKRETNINE“.
  3. Nalogodavac je obavezan da neposredno pre razgledanja nepokretnosti potpiše Posredniku Potvrdu o razgledanju nepokretnosti u kojoj potvrđuje da je predmetnu nepokretnost razgledao posredstvom posrednika „STANDARD NEKRETNINE“
  4. U slučaju da Nalogodavac odbije da potpiše Potvrdu iz prethodnog stava Posrednik nije obavezan da mu predmetnu nepokretnost pokaže. U slučaju da je Posrednik pokazao predmetnu nepokretnost nalogodavcu ili sa njim povezanim licima, i pored odbijanja Nalogodavca da potpiše Potvrdu o gledanju, pa Nalogodavac ili sa njim povezana lica zaključi Ugovor o prometu ili zakupu predmetne nepokretnosti, činjenica da je Nalogodavca u vezu sa prodavcem doveo Posrednik će se dokazivati drugim dokaznim sredstvima: svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, SMS porukama i slično.
 5. UGOVOR O EKSKLUZIVNOM POSREDOVANJU
  1. Budući da je Ugovor o ekskluzivnom posredovanju rezultat posebnog odnosa između Nalogodavca i Posrednika, istim se odnosi Nalogodavca i Posrednika mogu ugovoriti na drugačiji način u odnosu na ove Opšte uslove poslovanja, sem u sledećim odredbama:
   1. Nalogodavac se obavezuje izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju da u ugovorenom roku neće lično otuđiti nepokretnost koja je predmet Ugovora o posredovanju, niti će angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi njenog prometa.
   2. Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac lično ili sa njim povezana lica ili sa drugim posrednikom, zaključi pravni posao u vezi sa predmetnom nepokretnošću, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknada štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.
   3. Posrednik je dužan da u Ugovoru o posredovanju posebno upozori Nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.
  2. Sve odredbe ovih Opštih uslova poslovanja odnose se i na Ugovor o ekskluzivnom posredovanju u odnosu na ona pitanja koja samim Ugovorom nisu rešena na drugačiji način, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona kojima je uređen Ugovor o ekskluzivnom posredovanju i sa pravnom prirodom Ugovra o ekskluzivnom posredovanju.
 6. PRAVA POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA
  1. Posrednik ima pravo da uz saglasnost Nalogodavca (prodavac/zakupac) fotografiše ili napravi video zapis nepokretnosti čiji promet je ugovoren Ugovorom o posredovanju. Sačinjene fotografije, odnosno video zapise posrednik ne sme koristiti u druge svrhe osim u svrhu prezentacije predmetne nepokretnosti potencijalnom kupcu/zakupcu, odnosno oglašavanje iste postavljanjem na svoj sajt ili putem oglasa na Internetu.
  2. Posrednik ima pravo da u pisanoj odnosno elektronskoj formi zaključi Ugovor o potposredovanju, kojim će u celini ili delimično preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora po posredovanju na drugog posrednika ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju. Posrednik je dužan da kopiju Ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja tog Ugovora.
  3. Posrednik ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun Nalogodavcu u skladu sa zaključenim Ugovorom o posredovanju i ovim Opštim uslovima poslovanja.
 7. OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU I TROŠKOVE
  1. Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja prvog pravnog akta koji u cilju realizacije posredovnog posla ugovorne strane zaključe (Predugovor ili kupoprodajni Ugovor).
  2. Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre zaključenja Predugovora ili kupoprodajnog Ugovora, za koji je posredovao u skladu sa prethodnim stavom.
  3. Iznos posredničke naknade odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i vrsta i visina troškova za dodatne usluge Posrednika, utvrđeni su Cenovnikom posredničkih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja.
  4. Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke ako je to izričito navedeno u Ugovoru o posredovanju.
  5. Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako posredovani pravni posao umesto Nalogodavca – kupca, zaključi sa njim povezano lice kao i u slučaju da Nalogodavac – prodavac, umesto sa trećim licem sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu, zaključi posredovani pravni posao sa povezanim licem (fizičkim ili pravnim) tog trećeg lica. Povezanim licima će se smatrati: bračni odnosno vanbračni drug, potomak, roditelj, roditelji bračnog druga, njegova braća i sestre, kao i pravno lice koje je u vlasništvu (suvlasništvu) potencijalnog kupca ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu, kao i lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti.
  6. Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju, na osnovu otkaza Nalogodavca a u roku ne dužem od 6 (šest) meseci od dana prestanka važenja Ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica posrednikovig posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da Posredniku plati ugovorenu posredničku naknadu u celini, osim ako je Ugovorom o posredovanju drugačije bilo dogovoreno.
  7. Ako pod uslovom i u roku iz prethodnog stava, Nalogodavac zaključi pravni posaokoji je u značajnoj meri rezultat posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da plati posredniku srazmernu posredničku nadknadu, osim ako je Ugovorom o posredovanju drugačije bilo ugovoreno.
  8. Posrednik ili Potposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako sa Nalogodavcem u svoje ime, kao ugovorna strana, zaključi Ugovor o prometu nepokretnosti koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav Ugovor sa nalogodavcem zaključi lice koje za posrednika obavlja poslove posredovanja.
  9. Posrednička naknada koja se obračunava u procentima u odnosu na ugovornu cenu predmetne nepokretnosti izraženu u evrima ili drugoj stranoj valuti, plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije, važećem na dan plaćanja.
  10. Posrednik nije obavezan da vrati isplaćenu posredničku naknadu (u slučaju raskida, Predugovora, odustajanja jedne od ugovornih strana i sl.), osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.
  11. Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti (Izvod iz Katastra, službene potvrde, i sl.) a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti snosi Nalogodavac, ako nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju
 8. UGOVOR O POSREDOVANJU
  1. Ugovor o posredovanju zaključuje se između Posrednika i Nalogodavca i to u pisanom obliku. Pod pojmom pisanog Ugovora podrazumeva se i Ugovor zaključen u elektronskom obliku u skladu sa propisima koji uređuju elektronsko poslovanje.
  2. Ugovor o posredovanju sklapa se na određeno vreme. Rok trajanja Ugovora o posredovanju određuje se u svakom pojedinačnom slučaju posredovanja i ne može biti duži od 12 (dvanaest) meseci. Ugovor o posredovanju se samo pisanim sporazumom ugovornih strana više puta produžiti.
  3. Nalogodavac i posrednik dužni su jedan drugoga obavestiti o prestanku Ugovora o posredovanju najkasnije 15 (petnaest) dana pre isteka roka na koji je Ugovor sklopljen, ukoliko ne žele nastaviti ugovorni odnos posredovanja. Obaveštenje o prestanku Ugovora daje se u pisanom obliku. U protivnom, ukoliko Nalogodavac ili Posrednik ne obavesti drugu stranu o prestanku Ugovora, Ugovor se smatra prećutno produženim na isti rok na koji je bio prvobitno sklopljen.
  4. Posrednik može odbiti sklopiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem na osnovu svoje slobodne procene a naročito u bilo kom od sledećih slučajeva:
   1. ako je Nalogodavac maloletna osoba ili osoba koja je potpuno ili delimično lišena poslovne sposobnosti a ne postoji odobrenje zakonskog zastupnika.
   2. ako postoji osnovana sumnja da dati podaci u vezi identiteta fizičkog ili pravnog lica, te njegovoj pravnoj i poslovnoj sposobnosti ili ovlašćenju o zastpanju nisu istiniti, odnosno ako postoji osnovana sumnja da dati podaci u vezi nekretnine nisu istiniti.
   3. ako je nad Nalogodavcem pravnim licem pokrenut postupak stečaja ili se iz poslovanja Nalogodavca može zaključiti da je prezadužen ili nesposoban za plaćanje ili ako postoji bilo kakva dospela a neplaćena obaveza Nalogodavca prema Posredniku
   4. ako na poseban zahtev Posrednika Nalogodavac odbije dati podatke o članovima njegovog domaćinstva (povezanim licima) ili bliskim osobama pravnog lica.
 9. SARADNJA SA DRUGIM POSREDNICIMA
  1. Posrednik u okviru obavljanja usluge posredovanja može sarađivati sa drugim posrednicima koji na tržištu posluju u skladu sa zakonom s tim da u slučaju zaključenja posredovanog posla čija realizacija je rezultat saradnje Posrednika sa drugim posrednicima, Nalogodavac ne može imati veće obaveze od onih koje je ugovorio sa Posrednikom.
  2. Posrednik je ovlašćen da poslove posredovanja za Nalogodavca poveri podposredniku posebnim Ugovorom uz obavezu da nalogodavca o zaključenju takvog Ugovora obavesti u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja, osim ukoliko Ugovorom o posredovanju nije izričito isključeno pravo na zaključenje Ugovora o podposredovanju. Navedenim Ugovorom o podposredovanju ne mogu biti ugovorene nikakve dodatne obaveze za nalogodavca.
 10. ODGOVORNOST ZA ŠTETU
  1. Podrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika
  2. Posrednik odgovara Nalogodavcu u skladu sa Zakonom, za štetu koja je nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja od strane Posrednika.
  3. Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom Ugovoru (Predugovoru).
  4. Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane (osim u slučaju da mu je prodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu a on tu informaciju prikrio od Nalogodavca – kupca).
 11. ZAVRŠNE ODREDBE
  1. Nalogodavci i treća lica sve svoje sugestije, primedbe, pohvale, obaveštenja ili reklamacije mogu dostavljati posredniku pisanim putem na adresu IDEAL KONSALTING doo Vrčin Avalska 77, elektronskom poštom na adresu office@idealnekretnine.com putem telefona 011/8054-302 kao i neposredno u poslovnim prostorijama Posrednika.
  2. Na odnose između Nalogodavca i Posrednika koji nisu uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja a nisu ugovoreni Ugovorom o posredovanju, primenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, drugih propisa koji regulišu ovu oblast i Zakona o obligacionim odnosima.
  3. U slučaju spora nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.
 12.  

  Privredno društvo koje se bavi posredovanjem u prometu nepokretnosti

  IDEAL KONSALTING doo

  11224 Vrčin Avalska 77 MB:20751916, PIB:107185488, rešenje 560

  CENOVNIK USLUGA

  Privredno društvo je za obavljano posredovanje obavezna da naplatiti ugovorenu proviziju i to:

  KUPOPRODAJA:

  Provizija je procentualni iznos oddogovorene kupoprodajne cene i plaća se na danovere Predugovora i isplate kapare.

  Najviša ukupna provizija6%
  Najniža ukupna provizija4%
  Posrednička provizija koja se naplaćuje kod prodaje gde je prodavac – Nalogodavac2% - 3% (ali ne manje od 750 eur din. protivvrednosti za vrednosti nekretnina do 25.000 EUR)
  Posrdnička provizija koja se naplaćuje kod kupovine gde je kupac – Nalogodavac2% - 3% (ali ne manje od 750 eur din. protivvrednosti za vrednosti nekretnina do 25.000 EUR)

  ZAMENA:

  Prilikom zamene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zameni a procenat se računa od vrednosti nekretnine koju je ugovorna strana stekla zamenom.2% - 3%

  ZAKUP I IZDAVANJE:

  Iznos provizije kada se posreduje u zakupunepokretnosti naplaćuje se od svake ugovornestrane (zakupodavca i zakupca) u jednakomprocentualnom iznosu od vrednosti iznosa jednemesečne zakupnine i plaća se na dan zaključenja Ugovora o zakupu.

  Zakupac:

  100% - zakupac za zakup

  Zakupodavac:

  100% - zakupodavac za zakup

  VANREDNI TROŠKOVI

  Cene dodatnih usluga koje nisu regulisane Ugovorom o posredovanju kao što su: uknjiženje nepokretnosti, rešavanje poreskih pitanja kod poreskih organa, vađenje vlasničkog lista i dr. naplaćuju se od Nalogodavca i regulišu se posebnom klauzulom.

  PDV JE UKLJUČEN U CENU

  Sve ostalo što nije predviđeno ovim cenovnikom se neposredno ugovara sa odgovornim licem Posrednika

2023. Sva prava zadržana. IDEAL konsalting doo
Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.